فرهنگی، آموزشی و درمانی

  • نمازخانه باشگاه دیپلماتیک
  • مجموعه سینما تئاتر رازی
  • خانه هنرمندان ایران
  • مرکز تهرانشناسی