مراکز فراغتی، تفریحی و پارکها

  • باشگاه دیپلماتیک وزارت امور خارجه
  • تالار آبگینه وزارت امور خارجه