در حال بارگذاری...
شرکت گزینه در سال 1367 تأسیس گردید. دیدگاه بنیادی اعضای شرکت از ابتدا نقش آفرینی در چرخه کامل توسعه پایدار سرزمین بوده است.

دسته‌بندی پروژه‌ها

 • دسته سکونتی
  مجموعه‌های سکونتی
 • مجموعه های اداری، تجاری و خدماتی
 • دسته طرح و مدیریت اجرا
  طرح و مدیریت اجرا
 • مراکز فراغتی، تفریحی و پارکها
 • دسته خدمات نظارت
  خدمات نظارت
 • دسته طرحهای شهری
  طرحهای شهری
 • دسته عامل چهار
  خدمات مدیریت (عامل چهارم)
 • فرهنگی، آموزشی و درمانی
 • ورزشی

عضویت در جامعه مهندسان مشاور از سال 1373

گواهینامه ایزو 9001:2015

پایه یک | ساختمان‌های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

پایه یک | ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

پایه یک | شهرسازی

پایه دو | طراحی شهری