مجموعه‌های سکونتی

 • برجهای هفتگانه پونک
 • نظارت کارگاهی و عالیه پروژه مجتمع مسکونی تابناک
 • خدمات مشاوره و مهندسی و طراحی پروژه پردیس نور
 • خدمات مشاوره مرحله اول و دوم پروژه مراء از توابع شهرستان دماوند
 • مجموعه های مسکونی 4 الی 5 طبقه
 • مجموعه مسکونی آصف (عمارت زعفرانیه)
 • مجتمع مسکونی باغ آنا
 • مرحله اول و دوم پروژه انا از توابع شهرستان دماوند
 • مجتمع مسکونی فرحزاد (کارکنان اداره گذرنامه ناجا)
 • مجموعه مسکونی سلیمانیه عراق
 • مجتمع مسکونی تعاونی مسکن ناجا و صندوق تعاون (شهركرد)
 • مجموعه های مسکونی 80 و 180 واحدی آستانه شیراز (قطعه A و B)