در حال بارگذاری...
شرکت گزینه در سال 1367 تأسیس گردید. دیدگاه بنیادی اعضای شرکت از ابتدا نقش آفرینی در چرخه کامل توسعه پایدار سرزمین بوده است.

دسته‌بندی پروژه‌ها

  • مجموعه‌های سکونتی
  • مجموعه های اداری، تجاری و خدماتی
  • فرهنگی، آموزشی و درمانی
  • مراکز فراغتی، تفریحی و پارکها
  • ورزشی
  • طرح و مدیریت اجرا
  • خدمات نظارت
  • طرحهای شهری
  • خدمات مدیریت (عامل چهارم)

عضویت در جامعه مهندسان مشاور از سال 1373

گواهینامه ایزو 9001:2015

پایه یک | ساختمان‌های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

پایه یک | ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

پایه یک | شهرسازی

پایه دو | طراحی شهری