• ورزشی
  • مراکز فراغتی، تفریحی و پارکها
  • مجموعه‌های سکونتی
  • مجموعه های اداری، تجاری و خدماتی
  • فرهنگی، آموزشی و درمانی
  • طرحهای شهری
  • طرح و مدیریت اجرا
  • خدمات نظارت
  • خدمات مدیریت (عامل چهارم)
  • بدون دسته‌بندی