استخر سرپوشیده شهرستان لالی
مساحت

4000 مترمربع

زیربنا

2730 مترمربع

سال

1387

مکان

شهرستات لالی

کارفرما

شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان