باغ گلها
مساحت

12 هکتار

زیربنای مستحدثات

5000 مترمربع

سال

1389

مکان

تهران

کارفرما

سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران