ترمینال مسافری اسکله تدارکاتی جزیره خارگ
مساحت

1600 مترمربع

زیربنا

400 مترمربع

سال

1384

مکان

جزیره خارگ

کارفرما

مدیریت عملیات عمومی خارگ