تفرجگاه کوهستانی باشگاه دیپلماتیک وزارت امور خارجه
مساحت

80 هکتار

سال

1378

مکان

تهران

کارفرما

وزارت امور خارجه