توسعه سالنهای صنعتی و اداری شرکت تکوین
مساحت

20000 مترمربع

زیربنا

10000 مترمربع

سال

1393

مکان

تهران

کارفرما

شرکت تکوین