خدمات مشاوره و مهندسی و طراحی پروژه پردیس نور
مساحت

7 هکتار

زیربنا

230000 مترمربع

سال

1398

مکان

تهران

کارفرما

مبین سازه پارند