دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت
سال

1390

مکان

تهران

کارفرما

دانشگاه علم و صنعت ایران