درمانگاه های تخصصی شهرهای مرودشت، آزادگان و چالوس
زیربنا

مرودشت: 4200 مترمربع
آزادگان: 2000 مترمربع
چالوس: 2000 مترمربع

سال

1387

مکان

مرودشت، آزادگان و چالوس

کارفرما

شرکت مدیریت طرح و اجرای خانه سازی ایران