دفتر نمایندگی شرکت OCE هلند در ایران
زیربنا

1800 مترمربع

سال

1377

مکان

تهران

کارفرما

شرکت واریان ایران