دفتر هواپیمایی وزارت امورخارجه
زیربنا

65 مترمربع

سال

1379

مکان

تهران (وزارت امور خارجه)

کارفرما

وزارت امور خارجه