ساختمان آزمایشگاههای شیمی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
زیربنا

5500 مترمربع

سال

1389

مکان

بوشهر

کارفرما

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد بوشهر