ساختمان اداری ناحیه 1 منطقه 11 شهرداری
مساحت

1282 مترمربع

زیربنا

3300 مترمربع

سال

1387

مکان

تهران

کارفرما

شهرداری منطقه 11