ساختمان اداری کامرانیه
مساحت

223 مترمربع

زیربنا

1050 مترمربع

سال

1393

مکان

تهران

کارفرما

بخش خصوصی