ساختمان جنبی روزنامه اطلاعات
مساحت

2108 مترمربع

زیربنا

22463 مترمربع

سال

1393

مکان

تهران

کارفرما

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران