ساختمان ستادی دانشگاه علوم پزشکی همدان
مساحت

9000 مترمربع

زیربنا

15500 مترمربع

سال

1386

مکان

همدان

کارفرما

دانشگاه علوم پزشکی همدان