ساختمان شهرداری تالش
زیربنا

2345 مترمربع

سال

1384

مکان

تالش

کارفرما

شهرداری تالش