ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 20
مساحت

9000 مترمربع

زیربنا

20500 مترمربع

سال

1387

مکان

تهران

کارفرما

شهرداری منطقه 20