ساختمان چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
مساحت

1 هکتار

زیربنا

3300 مترمربع

سال

1379

مکان

تهران

کارفرما

وزارت امور خارجه