سالن های ورزشی چند منظوره دختران و پسران دانشگاه علم و صنعت ایران
مساحت

5000 مترمربع

زیربنا

10000 مترمربع

مکان

تهران

کارفرما

دانشگاه علم و صنعت ایران