طرح تفصیلی شهر مهاباد
مساحت

2395 هکتار

سال

1390

مکان

مهاباد

کارفرما

شهرداری مهاباد