طرح راهبردی محله آستانه شیراز
سال

1379

مکان

شیراز

کارفرما

وزارت مسکن و شهرسازی استان فارس