طرح ساماندهی، بهسازی و نوسازی آستانه شیراز
مساحت

6660 مترمربع

زیربنا

9570 مترمربع

سال

1379

مکان

شیراز

کارفرما

وزارت مسکن و شهرسازی استان فارس