طرح ساماندهی بافت بازار مرکزی رشت
مساحت

35 هکتار

سال

1390

مکان

رشت

کارفرما

شهرداری رشت