طرح ساماندهی و بهسازی بلوار سروآباد
سال

1382

مکان

سروآباد-کردستان

کارفرما

شهرداری سروآباد