طرح منظر محله جنوب شهرک ولیعصر
مساحت

26/8 هکتار

سال

1387

مکان

تهران

کارفرما

سازمان نوسازی شهر تهران