مجتمع اقامتی، فرهنگی، فراغتی کیاشهر، مجتمع گردشگری وارش
مساحت

193 هکتار، 18000 مترمربع

زیربنا

-، 2815 مترمربع

سال

1383

مکان

کیاشهر

کارفرما

بخش خصوصی، تعاونی گردشگری مجد بندر کیاشهر