مجتمع بزرگ شوش
مساحت

1.8 هکتار

زیربنا

63670 مترمربع

مکان

تهران

کارفرما

بخش خصوصی