مجتمع تجاری – اداری ترکمنستان تهران
مساحت

9700 مترمربع

زیربنا

14000 مترمربع

سال

1395

مکان

تهران

کارفرما

شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه