ساختمان اداری – تجاری بانک تجارت
مساحت

1200 مترمربع

زیربنا

11800 مترمربع

سال

1392

مکان

تهران

کارفرما

بانک تجارت