مجتمع تفریحی-ورزشی ولیعصر
مساحت

3.5 هکتار

زیربنا

3000 مترمربع

سال

1375

مکان

تهران

کارفرما

شهرداری منطقه 20 تهران