مجتمع فرهنگی تجاری بانی‌بانه (بام‌شین)
مساحت

4035 مترمربع

زیربنا

16200 مترمربع

مکان

بانه

کارفرما

شهرداری بانه