مجتمع مسکونی باغ آنا
مساحت

8500 مترمربع

زیربنا

2500 مترمربع

سال

1391

مکان

تهران

کارفرما

بخش خصوصی