مجموعه سینما تئاتر رازی
زیربنا

3250 مترمربع

سال

1383

مکان

تهران

کارفرما

شهرداری منطقه 11 تهران