مجموعه فرهنگی، آموزشی، تجاری و پارکینگ نواب
مساحت

1280 مترمربع

زیربنا

6580 مترمربع

سال

1384

مکان

تهران

کارفرما

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران