مجموعه فرهنگی، ورزشی، پذیرایی انقلاب
مساحت

7000 مترمربع

زیربنا

5380 مترمربع

سال

1382

مکان

تهران

کارفرما

شهرداری منطقه 11 تهران