مجموعه فرهنگی خانه مشق استاد معین
مساحت

1800 مترمربع

زیربنا

3900 مترمربع

سال

1381

مکان

تهران

کارفرما

شهرداری منطقه 9 تهران