مجموعه فرهنگی-ورزشی شهربانو (بانوان) و مجموعه ورزشی قاسم آباد (آقایان)
مساحت

4045 مترمربع

زیربنا

10025 مترمربع

سال

1396

مکان

تهران

کارفرما

شهرداری منطقه 4 تهران