مجموعه فرهنگی-ورزشی و سرای محله خاک سفید
مساحت

7500 مترمربع

زیربنا

15300 مترمربع

سال

1396

مکان

تهران

کارفرما

شهرداری منطقه 4 تهران