مجموعه مسکونی آصف (عمارت زعفرانیه)
زیربنا

6000 مترمربع

مکان

تهران

کارفرما

بخش خصوصی