مجموعه ورزشی بعثت
مساحت

2500 مترمربع

زیربنا

15000 مترمربع

مکان

تهران

کارفرما

بخش خصوصی