مرکز تهرانشناسی
مساحت

1.6 هکتار

زیربنا

6000 مترمربع

سال

1375

مکان

تهران

کارفرما

شهرداری تهران، فرهنگسرای بهمن