مرکز خرید و پذیرایی لواسان
زیربنا

2750 مترمربع

مکان

لواسان

کارفرما

بخش خصوصی