مطالعات ساختاری و کالبدی فضایی تهران
مکان

مناطق 6، 11، 16 و 20 تهران

کارفرما

شهرداری تهران