نظارت کارگاهی و عالیه پروژه مجتمع مسکونی تابناک
مساحت

40000 مترمربع

زیربنا

7500 مترمربع

سال

1391

مکان

تهران

کارفرما

شرکت مهستان